Wybór funduszy TSP G, F, C, S i I

Wybór funduszy TSP G, F, C, S i I
16 października 2020

Opisy funduszy inwestycyjnych TSP!

ZAMÓWIENIE ONLINE

Zaktualizowano 4/8/2020

Fundusze CSRS i FERS TSP pracowników federalnych

Obecnie do wyboru jest 5 funduszy indywidualnych i 5 funduszy cyklu życia. Każdy opisany poniżej fundusz ma swoje unikalne cechy. Każdy z funduszy L obejmuje z góry określoną kombinację funduszy typu stand-through, a fundusze Life Cycle są zaprojektowane tak, aby automatycznie równoważyć fundusz w każdym kwartale. Im bliżej emerytury, tym bardziej konserwatywny jest zestaw funduszy.

Menu wyboru funduszy

Fundusze indywidualne

Fundusz Inwestycji Rządowych Papierów Wartościowych (G)

Fundusz G jest inwestowany w krótkoterminowe amerykańskie papiery skarbowe. Daje Ci możliwość uzyskania odsetek podobnych do długoterminowych rządowych papierów wartościowych bez ryzyka utraty kapitału. Spłatę kwoty głównej i odsetek gwarantuje rząd Stanów Zjednoczonych. Odsetki od funduszu G obliczane są jako średni ważony zysk ze wszystkich amerykańskich papierów skarbowych z terminem zapadalności przekraczającym 4 lata; stopa procentowa zmienia się co miesiąc.

funkcje

 • Fundusz G oferuje możliwość uzyskania oprocentowania podobnego do długoterminowych rządowych papierów wartościowych, ale bez ryzyka utraty kapitału i bardzo małej zmienności dochodów.
 • Celem funduszu G jest utrzymanie zwrotu wyższego niż inflacja bez narażania funduszu na ryzyko niewykonania zobowiązania lub zmiany cen rynkowych.
 • Fundusz G jest inwestowany w krótkoterminowe amerykańskie papiery skarbowe, specjalnie emitowane na rzecz TSP. Spłatę kwoty głównej i odsetek gwarantuje rząd Stanów Zjednoczonych. Nie ma zatem „ryzyka kredytowego”
 • Stopa procentowa jest resetowana co miesiąc i opiera się na średniej ważonej rentowności wszystkich wyemitowanych obligacji skarbowych i obligacji o terminie wykupu 4 lub więcej lat.
 • Zysk składa się w całości z dochodu z odsetek od papierów wartościowych. Odsetki od papierów wartościowych funduszu G z czasem przekroczyły poziom inflacji i 90-dniowe bony skarbowe.

Fundusz inwestycyjny o stałym dochodzie (F)

Fundusz F jest inwestowany w fundusz indeksu obligacji, który śledzi indeks Barclays Capital US Aggregate Index. * Jest to szeroki indeks reprezentujący sektor rządowy Stanów Zjednoczonych, sektory zabezpieczone hipotecznie, korporacje i zagraniczne instytucje rządowe na amerykańskim rynku obligacji. Ten fundusz daje Ci możliwość uzyskania długoterminowych stóp zwrotu przekraczających stopy funduszy rynku pieniężnego (szczególnie w okresach spadających stóp procentowych).

funkcje

 • Fundusz F oferuje możliwość osiągnięcia w długim okresie stóp zwrotu przekraczających stopy zwrotu funduszy rynku pieniężnego (szczególnie w okresach spadających stóp procentowych), przy stosunkowo niskim ryzyku.
 • Celem Funduszu F jest dopasowanie wyników indeksu Barclays Capital US Aggregate Index, szerokiego indeksu reprezentującego rynek obligacji USA.
 • Ryzyko braku spłaty odsetek lub kapitału (ryzyko kredytowe) jest stosunkowo niskie, ponieważ fundusz obejmuje wyłącznie papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i jest szeroko zdywersyfikowany. W przypadku Funduszu F występuje jednak ryzyko rynkowe (ryzyko spadku wartości bazowych papierów wartościowych) oraz ryzyko przedterminowej spłaty (ryzyko spłaty papieru wartościowego przed jego terminem wymagalności).
 • Na dochody składają się dochody z odsetek od papierów wartościowych oraz zyski (lub straty) z tytułu wartości papierów wartościowych.

Fundusz inwestycyjny na indeksy giełdowe (C)

Fundusz C jest inwestowany w fundusz indeksowy, który śledzi indeks Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Jest to szeroki indeks rynkowy, na który składają się akcje 500 dużych i średnich spółek amerykańskich. Daje Ci możliwość uzyskania wysokich zwrotów z inwestycji w długim okresie.

funkcje

 • Fundusz C oferuje możliwość uzyskania potencjalnie wysokiego zwrotu z inwestycji w perspektywie długoterminowej dzięki szeroko zdywersyfikowanemu portfelowi akcji dużych i średnich spółek amerykańskich.
 • Celem funduszu C jest dopasowanie wyników indeksu Standard and Poor’s 500 (S&P 500), szerokiego indeksu rynkowego, na który składają się akcje 500 dużych i średnich spółek amerykańskich.
 • Istnieje ryzyko straty, jeśli indeks S&P 500 spadnie w odpowiedzi na zmiany ogólnych warunków ekonomicznych (ryzyko rynkowe).
 • Zyski obejmują zyski (lub straty) cen akcji i dochody z dywidend.

Fundusz indeksów akcji o małej kapitalizacji

Fundusz S jest inwestowany w indeks giełdowy, który śledzi indeks Dow Jones US Completion Total Stock Market (TSM). Jest to szeroki indeks rynkowy małych i średnich spółek amerykańskich, które nie są uwzględnione w indeksie S&P 500. Daje Ci możliwość osiągnięcia potencjalnie wyższych zwrotów z inwestycji w długim okresie niż w przypadku funduszu C, ale przy większej zmienności.

funkcje

 • Fundusz S oferuje możliwość uzyskania potencjalnie wysokiego zwrotu z inwestycji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w akcje małych i średnich spółek amerykańskich.
 • Celem funduszu S jest dopasowanie wyników indeksu Dow Jones US Completion Total Stock Market Index, szerokiego indeksu rynkowego obejmującego akcje spółek amerykańskich nieuwzględnionych w indeksie S&P 500.
 • Istnieje ryzyko straty, jeśli indeks Dow Jones US Completion TSM spadnie w odpowiedzi na zmiany ogólnych warunków gospodarczych (ryzyko rynkowe).
 • Zyski obejmują zyski (lub straty) cen akcji i dochody z dywidend.

Fundusz International Stock Index Investment (I)

Fundusz I jest inwestowany w fundusz indeksowy, który śledzi indeks Morgan Stanley Capital International EAFE (Europa, Australazja, Daleki Wschód). Jest to szeroki indeks rynków międzynarodowych, na który składają się głównie duże spółki z 21 krajów rozwiniętych. Daje Ci możliwość inwestowania na międzynarodowych giełdach z potencjałem uzyskania wysokich zwrotów z inwestycji w długim okresie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy