Sejmowa komitet o metodach usprawnienia poszukiwań zaginionych osób

27 lipca, 2020
Category: odmienne

Fundacja Itaka przedstawiła w piątek sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych propozycje odmian w prawie, które mogłyby usprawnić szukania osób zaginionych. Wśród postulatów jest skrócenie czasu, na jakim osobę zaginioną można uznać zbyt zmarłą.

Prezes zarządu fundacji Anna Dziurka przekonywała, że poszukiwanie osób zaginionych należy dopisać do ustawowych zadań policji. Dziś reguluje to wewnętrzne zarządzenie Komendanta Głównego Policji, którego – w jej ocenie – często nie znają i nie stosują sami policjanci.

Jak powiedziała, skutkuje to np. naszym, że funkcjonariusze często uzależniają przyjęcie zgłoszenia zaginięcia od momentu upływu 24 lub czterdziestu osiem godzin od zaistnienia tego faktu, jak niezgodne wydaje sie z instrukcją komendanta. Mówi ona, że policja podejmuje poszukiwanie „po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby”.

Dziurka postulowała także, by psy częściej kwalifikowała zaginionych do kategorii zaginięć w okolicznościach uzasadniających posadzenie zagrożenia gwoli życia, zdrowia lub wolności. W jej ocenie takie przesłanki spełnia większość przypadków zaginięć.

Fundacja zgłosiła też propozycje dotyczące usprawnienia przepływu informacji o osobach zaginionych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). Chodzi m. in. o niezwłoczne sprawdzanie do KSIP informacji o zgłoszonym zaginięciu, ale też o niewykreślanie zaginionego wraz z KSIP wedlug 25 latach od zgłoszenia jego zaginięcia.

Dziurka zwróciła uwagę, że obecnie przy KSIP nie zaakceptowac są oddzieleni zaginieni od momentu poszukiwanych, a w przypadku zwłok osób niezidentyfikowanych nie ma bazy do porównań z zaginionymi i poszukiwanymi.

Postulaty Fundacji mają także na zamysle poprawę sprawy rodziny zaginionego. Ma temu służyć m. in. skrócenie do pięciu lat czasu, po upływie którego zaginioną osobę można uznać zbyt zmarłą. Dziś jest to dziesieciu lat.

„Taki stan prawny powoduje liczne trudności, zwłaszcza kiedy zaginął jedyny żywiciel bliskich. Jego bliscy często nie zaakceptowac mają możliwości zawierania umów kupna-sprzedaży, dysponowania nieruchomościami badz dostępu do rachunku bankowego zaginionego” – mówiła Dziurka.

Zwróciła także uwagę na potrzebę zmian przy ustawie o emeryturach i rentach, które ustanowiłyby obowiązek wypłaty zasiłku pogrzebowego także w przypadku, gdy pochówek odbywa się na podstawie sądowego uznania za zmarłego, a ciało zaginionego nie zostało odnalezione.

Itaka chciałaby także przedlozenia instytucji kuratora dla jednostki zaginionej, którego rolą byłoby zabezpieczenie praw i interesów jej a takze rodziny. W ocenie fundacji stworzony winien zostać także system stałych szkoleń gwoli policji jak i równiez służb ratowniczych z zakresu problematyki zaginięć, obejmujący m. in. wiedzę psychologiczną, socjalną jak i równiez prawną.

Przedstawiciele fundacji zwrócili się także do posłów o rozważenie możliwości ustanowienia stałego współfinansowania z budżetu państwa działań poszukiwawczych podejmowanych przez Itakę. Według zobrazowanych danych, dzieki jej bieżącą działalność pragnienie ok. 70 tys. zł miesięcznie. W 2009 r. fundacja otrzymała z budżetu państwa ok. 350 tys. zł – to 25 proc. środków, jakie udało się do niej pozyskać. Po br. dotacja MSWiA dzieki prowadzony przez fundację telefon komórkowy w sprawie zaginionego dziecka (116 000) wyniosła 100 tys. zł.

Prowadząca obrady wiceprzewodnicząca komisji Stanisława Prządka (SLD) zapowiedziała, że komisja przyjrzy się postulatom zgłoszonym poprzez Itakę. Ponowne spotkanie wraz z przedstawicielami fundacji ma odbyć się po następnym kwartale.

Itaka a mianowicie Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – działa w Polsce od czasu 11 czasów i wydaje sie byc jedyną organizacją pozarządową zajmującą się całościowo tematyką zaginięć. Prowadzi działania poszukiwawcze, oferuje wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne na rzecz rodzin zaginionych oraz realizuje działania profilaktyczne, których celem jest obnizanie liczby zaginięć. Średnio, przy 2010 r., Itaka przyjmuje 28 zgłoszeń zaginięć tygodniowo. W Polsce rocznie jest w porzadku. 15 tys. zaginięć. (PAP)

mca/ itm/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy